Deklaracja dostępności

POWIAT ŚREMSKI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.powiat-srem.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Część dokumentów jest niedostępna cyfrowo - np. opublikowana w formie skanów. (powód: Zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie lub zostały wytworzone przez podmioty zewnętrzne.)
  2. Filmy nie posiadają napisów. (powód: Zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.)
  3. Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy. (powód: Zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.)
  4. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Olschak , adres e-mail: promocja@powiat-srem.pl , telefon: 61 819 75 35.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek główny przy ul. Mickiewicza 17 posiada jedno wejście of frontu i jedno boczne od strony parkingu. Z prawej strony wejścia frontowego znajduje się dzwonek domofonu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek w podwórzu przy ul. Mickiewicza 17 posiada jedno wejście od frontu. Budynek przy ul. Mickiewicza 46 posiada jedno wejście od frontu i jedno od strony parkingu.

Dostosowanie schodów

Do każdego z wejść prowadzą schody. Wszystkie schody wewnątrz budynków posiadają poręcze. Jedynie schody zewnętrzne przy wejściu frontowym do głównego budynku przy ul. Mickiewicza 17 oraz schody przy wejściu bocznym do budynku przy ul. Mickiewicza 46 nie posiadają poręczy.

Dostosowanie wind

Brak wind w budynkach.

Dostępność pochylni

Brak pochylni w budynkach.

Dostępność platform

Brak platform w budynkach.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych w budynkach.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych w budynkach.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu przy ul. Mickiewicza 17 znajduje się jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie, głuchoniemi klienci Starostwa Powiatowego w Śremie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w Starostwie. Dla osób niepełnosprawnych usługa tłumacza jest bezpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Śremie w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie, kontaktując się: pisemnie: Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem - Kancelaria Starostwa adres e-mail: starostwo@powiat-srem.pl fax: (61) 28 29 321 tel.: (61) 28 37 007 wew. 338

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Filmy opublikowane po 23 września 2020 r. będą posiadały napisy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2020 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Olschak
Ilość wyświetleń: 55
21 września 2020 13:57 (Anna Olschak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 13:14 (Anna Olschak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
21 września 2020 13:14 (Anna Olschak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.